دنیای دخترونه ما

دنیای واقعی سیگاکو
دوشنبه 29 تیر 1394 | 02:57 ق.ظ
عکس بازیکنان اصلی واقعی رو براوت اوردم....
ببینشون
اول یه دسته جمعی:
              
..............
      
         اینم ایجی جون..
        
                          اینم داداش گلم...............
            
                             اینم کایدو داداش ساو.....
           
                            اینم تزوکا.....کاپیتانمون......
                   
                                  مومو تو خواننده ای؟؟؟
              
                          این فوجی همیشه قشنگه
                
                          اینویی....کتابت کجاس......؟؟؟
                                         .
                                         .
    خوب قشنگ بودن؟؟ببخشید از بقیشون نذاشتم.چون عکسشون نبود.

   دنیای واقعی