#_سَلامـ ـعـ _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ...
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:03 ب.ظ   


Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


#_سَلامـ ـعـ  _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ


#حالـ ـعـ و احوالـ؟

#_ببخشید اینـ ـعـ چَنـ روز ڪمـ تر بودمـ ـعـ.....

#_نویسندهـ ـعـ جدیدمـ (عِخشَمـ ـعـ)حضور دارندـعـ....

#_ولیـ خوبـ ـعـ کسیـ اَمـ ـعـ سراغـ مارو نمیگیرِ ـعـ....

#_اخِـ ـعـ درگیر کارایِـ ـعـ شَـ ـخسیـ ـمـعـ بودمـ ـعـ....

#_واسِـ ـعـ جوابـ دادنـ بِـ ـعـ نظراتـ ـعـ همـ ـع فرصتـ موخوامـ ـعـ.....

#_خوبـ بچهـ ها بازمـ ـعـ معذرتـ ـعـ کِـ ـعـ  باسـعـ بگمـ این هفتهـ ـعـ ڪمـ میامـ ـعـ.....

#_بیڪـ ـازـعـ....:

#_‌شنبهـ ڪهـ کلاسـ زبان دارمـ ـعـ....

#_یڪشنبهـ ـعـ همـ ـعـ ڪهـ ـعـ باید برمـ ـعـ اتاقـ فکرـعـ تِزـعـ بِدَمـ ـعـ....

#_دوشنبِـ ـعـ همـ ـعـ تفلد عِخشَمهـ...(قُـلبـونِشـ بِلَمـ منـ ـعـ...)....

#_کِعـ دقیقا فرداشـ امتحانـ ـعـ ریاضیـ ـعـ دالَمـ ـعـ....

#_سِـ ـعـ شنبهـ هم مجددا ڪلاسـ ـعـ زبانـ دارمـ ـعـ....

#_چهارشنبِـ ـعـ شاید بیامـ ـعـ.....

#_پنجـ شنبِـ ـعـ جمعِـ ـعـ هم کهـ رو هوامـ.....

#_البَتـ ـعـ اَگـ ـر ڪسی اِحیاناََ ڪارمـ داشـ اینجا میسرمـ ـعـ.....

#_ولیـ شایدـعـ نهالـ همـ ـعـ باشمـ (اونجا به احتمالـ بیشتریـ ـعـ میتونینـ ـعـ

گیرمـ بیارینـ....)

#_که اونمـ ـعـ احتمالـ ـعـ  بودنمـ ـعـ۴۰یاـعـ۵۰درصدِـعـ.....

#_خوبـ ـعـ اگِـعـ کاریـ ندارینـ ـعـ .....

#_بایـ ـعـ دوسیتانـ ـعـ.....


Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#_یِـ ـعـ _خَبَر _خوبــــــــــــــــ ـــــعـــــ......
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:02 ب.ظ   

 

Related image#_یِـ ـعـ خَبَر خوبــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـ ـ ــــــــــــــــــ ـــــعـــــ

#خِـــــــ ـ ـــــعـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــلیـ ـعـ خوبـــ ــعـ

بِـــــــــ ـ ـ ـــــــــگَــــ ـ ـ ـــــــمـ ـ ـ ــــــعـ ـ ـ؟؟؟

#_خو باشـ ـعـ موگُـ ـعــ......

#_معدلـ ـعـ کارناممـ ـعـ ۲۰شُد......Image result for ‫عکس خوشحالی یعنی معدلت 20بشه‬‎

#_حالا دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ....

#_اوَرینـ ـعـ....

# _حالا چَپـ ـ و راسـ ـعـ ڪُنـ ـعـ ڪَمَروـعـ.....

#_قِرِشـ بدِـعـ اونـ ـعـ سَگـ ـعـ پِدَروـعـ....

#_چنـ ـعـ تا سوتـ و دَسـ ـعـ و جیغـ ـعـ و

هـ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـــــــــــــووووووووووووووورررررررراااااــــــعــــ

#_ههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووو

#_هـــــــــ ــــــــ ـــــو هــــــــــ ــــــــــ ـــو

#_چِـ ـعـ عروسیـ ـعـ گرفتَمـ ـعـ مَنـ ـعـ.....

#_بِـ ـعـ خاطر اینـ رویداد مهمـ و تاریخیـ ـعـ (خخخخ...)

#_موخوامـ ـعـ بهتونـ شیرینیـ ـعـ بدمـ....

#_ازتونـ ـعـ دورمـ بهـ خاطر همینـ ـعـ نمیتونمـ ـعـ

#_حضورے بهتونـ ـعـ شیرینیـ ـعـ بدمـ ـعـ....

#_پسـ ـعـ نظر بارونتونـ ـعـ میڪنَمـ ـعـ....

#_البتهـ ـعـ اینـ ـعـ فقطـ  بِـ ـعـ میهنـ ـعـ بلاگے هاـعـ میرسِـعـ....

#_دیگِـ ـعـ شرمندِـعـ نمیدونمـ ـعـ بلاگفایے هارو چیجور

شیرینے بیدَمـ ـعـ.....

#_بازَمـ ـعـ سُریـ ـعـ.....

#_هَـ ـ ــر ڪـ ـے موخواد بیگِـ ـعـ تا بِدَمـ ـعـ....

#_مَنَمـ ـعـ رسماََ گند زدمـ تو زبانـ فارسیـ ـعـ با اینـ حَفـ زدنمـ ـعـ....

#_پَسـ ـعـ یادتونـ ـعـ نرِـعـ.....(پُستـ ـعـ ثابتـ ـعـ بگینـ ـعـ...)


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2