# ؋ـرمـפּـل _آرامش_ من....
سه شنبه 5 بهمن 1395 | 06:19 ب.ظ   
مـבتهــاـωـت


 تصمیــم گر؋ـتهـ ام


 هــر گاهـ كـωـیـ را نـפֿــפּـاـωـتم


 یــا از اـפּ رنجیـــבم


 یــا בلم را شكـωـت


 بهـ یــاـבرפּـزیـ باشم كهـ ممكن اـωـت

 هــرگز בر בنیــا نباشـב


 ان رפּـز را مرפּـر میــكنم


 انقـבر كهـ نبـפּــבنش را باـפּـر كنم


 بعـב בر ذهــنم برایــش غمگیــن میــشـפּـم

Image result for ‫عکس سیاه و سفید غمگین‬‎
פּ

 
شایـــב یــك عزاـבاریــِ ذهــنیـ


 

 פּـبعـב ارزפּ میــكنم كاش

 بـפּــב פּـاز اـפּ میــگذشتم


 

 بعـב بهـ פֿــפּــבم میــگـפּـیــم

 פـالا اـפּ هـــωـت پـω ببـפֿـش פּــ؋ـرامـפּـش كن


Image result for ‫عکس لبخند تلخ سیاه سفید‬‎ 

 از بـפֿـششم

 شاـב میــشـפּـم


 פּـاز بـפּــבن اـפּ شاـבتر


 بهـ هــمیــن راـפـتیـ


 ایــن ؋ـرمـפּـل آرامش من اـωـت
   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2