#یـ ـادِ ـگــارـیــا.....
جمعه 3 دی 1395 | 04:01 ب.ظ   بِـعـ قولـ عَـلـیـشـعـ:

 چنـב ωـاعتهـ ڪًـهـ ر؋ـتیـ من ، با פֿــפּــבم בرگیــرم 
  
 نمیــتـפּـنم פـر؋ـیـ بزنم یــهـــפּ أ ڪًــפּـرهـ בَر میــرم 
  
 زבم بهـ ωـیــمِ آـפֿـر בارهـ هــر رפּـز صـפּـرتم میــشهـ لاغز 
  
 تـפּــפּ ؋ـڪًـرِ ایــن ڪًـهـ نڪًـنهـ نباشیـ اـפּـنیـ ڪًـهـ مالِ من میــشهـ آـפֿـر 
  
 پُر פֿـاطرωـت בـ؋ـترا ، از هــمهـ פـر؋ زבنات تا اـפּـمـבنا פּ ر؋ـتنا 
  
 از هــمهـ شیــطـפּـنیــات ، פֿـنـבیـــבنات از غمات 
  
 تـפּ ڪًـهـ پیــچیـــבیـ ر؋ـتیـ פּـلیـ ایــن یــاـבگاریــات هـــωـت الآن 

...........................

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#سَـ ـنـگـ ـعـ. _ کِعـ _ بِشیـعـ...
پنجشنبه 2 دی 1395 | 01:05 ب.ظ   
تـــــآ ωَـنگــــ نَبــــآ شـــــیـ ….
 بُــتـــــ زنـــבگــــیـ 
“هــیــــچڪًــــωـ”
 نـــפֿـــــواهــــــیـ شــב … 

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#تَـ ـضـ ـادـعـ......
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:56 ب.ظ    ایــن روزهــا جواب صـבاقت را با בروغ میـــבهــنـב !

 جواب مـפـبت را با بیـ مـפـبتیـ میـ בهــنـב ! 

 جواب با و؋ـایــیـ را با بیـ و؋ـایــیـ ! 

 و جواب בوωـتیـ را با בشمنیـ ! 

 چهـ פֿـوب آرایــهـ “تضاـב” را بهـ ڪًـار میـ برنـב ! 


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#حِسـعـ _ وَ _ حـالَمـعـ _ خوشـعـ _ نیسـعـ....
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:43 ب.ظ    ه اے نَــ؋ـَــωـامـع
 #ـפـال و اَـפـوال چیــطورِــع؟ 
 #مَ نــع یــِـڪی ڪِـع ωـَـرمـــا פֿـورכه بوכم 
 #رَـ؋ـتم כُڪتُـر، ماشااللّه یــارو ایــن قَــــכ 
 פֿـِــنگ بـــوכ ڪِـع همون כاروهایــے رو  
  واـωـَم نوشــت ڪِـع مامانم قبلا بهم میـــכاـכ.... 
 #والا نمیــرَـ؋ـتَم پیــشــع כُڪــتُـر  
 פֿـِـــع ــلے ωـَــر و ωـَـــنگــیـــنـع تَرع بوכ.... 
 #ازمون پیــشر؋ـت تـפـصیــلیــمون هَمـع  
 همِعگیـ گنـכ زכیــم رَـ؋ــ؋ــ؋ـ 
 #هـ؋ـتِع بَـعــכ هَم امتـפـانات میــان ترمــعـ.... 
 #یــَـعـنے رωـما بریــم قَبر פֿـوכِمونـכـع بِڪَیــَم  
 #ـפــכ اقل بِـع ما هـ؋ـتمیـــا بـכ بَــפֿـ رפـم نُمڪونَن 
 #بِـرَم باـع כرכایــِـع פֿـوכم 
 بـωـوزموع ، بِــωــازَمـعـ.... 
 #وَلـے جُمعِـع פֿـِـعلے פֿـوش گذشـتـ... 
 #عَمم با بَـچه هاش ر؋ـته بوכ مَشـهَـכ.. 
 ما هَم ر؋ـتیــم כیـــכنشونـ.... 
 #بَــعـכِشَم بابام با پِـωـَر عمم شروع ڪًـرכن 
 به تَعریـــ؋ـ ڪًـرכن از مَشـهَـכ ر؋ـتناشونـ..اَلبَتِع مَشهَـכ رَـ؋ـتنایــ ما نوبرهـ.... 
 #چون یــڪیــ از عمه هام ڪاشـمَر زنـכگیـ میــڪًـنه ،
ما هر وَـפֿـ میــریــم مشهـכ اول ۵..۶..روز ڪًـاشمر میــمونیــم 
بَعـכ۳روز مَشهـכ.... 
 #ـפـالا هَر כَـ؋ـعِـع با یــِڪًـیــ ..... 
 #امـωـالَم ڪًـِـع כو تا شَب یــلـכا כاشتیــم 
 #یــِع شَبِشـع פֿـونِـع عموم بوכیــم 
 #شَبع بَعـכَم ڪًـِع یــَـلـכاـع ۲بوכ פֿـونِـع عمم بوכیــم 
  #ـפـالمم פֿـوب نیـــωـ 
 #ڪم میــام ببـפֿـشیـــכـع ..
.اـפֿـه باهام قهره نمیـــכونم اشتیـ ڪًـنم یــا نَـع 
 #ـפֿـُبـع عـاـפֿــشِـقـِـتــونَ ـم כَر פـَــכ بُـنــכِــωــلیـــگـا.. 
 #بـــ ــاے تـ  ـا هـ  ـــاے 

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()