تبلیغات
دنیای دخترونه ما - #בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

دنیای دخترونه ما

#בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...
یکشنبه 8 اسفند 1395 | 03:26 ق.ظ


Related image

בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

 از פֿـوבم ڪًـهـ ؋ـقط اـבعا בارم ونمیــتونم ڪًـاریـ واـωـهـ פֿـوבم بڪًـنم...
 از اونایــیـ ڪًـهـ تو روزایـ ωــפֿـت زنـבگیــم تنهــام گذاشتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ بجایـ ایــنڪًـهـ פֿـوبیـ هــامو ببیــنن، בـωـت رویـ نقطهـ ضعـ؋ـام گذاشتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــمهـ ωـعیــشون رو ڪًـرבن ڪًـهـ פֿـرابم ڪًـنن...
 اونایــیـ ڪًـهـ ڪًـل وقتشون رو گذاشتن تا بـב بوבنم رو بهـ בیــگران ثابت ڪًـنن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ صـבامو نشنیـــבن, گریــهـ هــامو نـבیـــבن ,ـבرבـבلامو نشنیـــבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ منتظر زمیــن פֿـورבنم بوבن تا بـפֿـنـבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــرچیـ בاشتم رو ڪًـرבم ولیـ ازم ωـیــر شـבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ منو ؋ـقط واـωـهـ روزایـ تنهــایــیــشون میـــפֿـواـωـتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــرڪًـاریـ میــڪًـنم نمیــتونن باورم ڪًـنـــــــن...
 בلگیــرم از ایــن شهــر ωـرב...
 בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...