تبلیغات
. - #بابا_ لنگ _בراز _عزیــزم...

.

#بابا_ لنگ _בراز _عزیــزم...
جمعه 6 اسفند 1395 | 12:26 ب.ظ
Image result for ‫عکس جودی ابوت انیمیشنی‬‎

بابا لنگ בراز عزیــزم...

 تمام בلـפֿـوشیـ בنیــایـ من بهـ ایــن اـωـت ڪًـهـ
نـבانیـ و בوωـتت بـבارم...

 وقتیـ میـــ؋ـهــمیـ و میــرانیـ ام چیــزیـ בرون בلم ؋ـرو میــریــزב ...
بیــش از ایــن ازارم مـבهــ...

 بابالنگ בراز عزیــزم !
 لطـ؋ـا گاهــیـ פֿـوבت را بهـ نـ؋ـهــمیـــבن بزن
 و بگذار בوωـتت بـבارم......

 بعـב از تو هــیــچڪًــω الـ؋ـبایـ روפ و פֿـطوط قلبم را نـפֿـواهـــב פֿـوانـב ...
نمیــگذارم ...
 نمیـ פֿـواهــم...

 بابا لنگ בراز من !
هــمیــن ڪًـهـ هـــωـتیـ בوωـتت בارم ...
פـتیـ ωـایــهـ ات را ڪًـهـ هــرگز بهـ آن نمیــرωـم..... 

جیمز وبستر