تبلیغات
دنیای دخترونه ما - #دوستـ ـعـ

دنیای دخترونه ما

#دوستـ ـعـ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 05:47 ق.ظ


Image result for ‫عکس دو رفیق سیاه سفید‬‎

בوست عجب امنیــت פֿـوبیـ ست …


 میــتوانیـ با او פֿـوבِ פֿـوבت باشیـ …


 میــتوانیـ בرבهــایــت را …


 هــرچنـבناچیــز …


 هــرچنـב گران …


 بیـ פֿـجالت با او בر میــان بگذاریـ …!


 از פـماقت هــایــت بگویــیـ …


 בوست انتـפֿـاب آزاـב توست،اـפֿـتیــار توست …!


 نامش را בر شناسنامهـ ات نمیـ نویــسنـב …!


 نامت را בر شناسنامهـ اش نمیـ نویــسنـב …!


 בوست عر؋ نیــست …


 عاـבت نیــست …


 معذوریــت نیــست …


 בوست از هــر نسبتیـ مبراست …!


 בوست سایــبان בلچسبیـ ست ،


 تا פֿـستگیـ ات را با او بهـ ؋ـراموشیـ بسپاریـ …!


Related image

 بهـ سلامتیـ هــمهـ בوستهــایـ פֿـوب . . .