دنیای دخترونه ما

#_سَلامـ ـعـ _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ...
شنبه 16 بهمن 1395 | 03:03 ق.ظ


Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


#_سَلامـ ـعـ  _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ


#حالـ ـعـ و احوالـ؟

#_ببخشید اینـ ـعـ چَنـ روز ڪمـ تر بودمـ ـعـ.....

#_نویسندهـ ـعـ جدیدمـ (عِخشَمـ ـعـ)حضور دارندـعـ....

#_ولیـ خوبـ ـعـ کسیـ اَمـ ـعـ سراغـ مارو نمیگیرِ ـعـ....

#_اخِـ ـعـ درگیر کارایِـ ـعـ شَـ ـخسیـ ـمـعـ بودمـ ـعـ....

#_واسِـ ـعـ جوابـ دادنـ بِـ ـعـ نظراتـ ـعـ همـ ـع فرصتـ موخوامـ ـعـ.....

#_خوبـ بچهـ ها بازمـ ـعـ معذرتـ ـعـ کِـ ـعـ  باسـعـ بگمـ این هفتهـ ـعـ ڪمـ میامـ ـعـ.....

#_بیڪـ ـازـعـ....:

#_‌شنبهـ ڪهـ کلاسـ زبان دارمـ ـعـ....

#_یڪشنبهـ ـعـ همـ ـعـ ڪهـ ـعـ باید برمـ ـعـ اتاقـ فکرـعـ تِزـعـ بِدَمـ ـعـ....

#_دوشنبِـ ـعـ همـ ـعـ تفلد عِخشَمهـ...(قُـلبـونِشـ بِلَمـ منـ ـعـ...)....

#_کِعـ دقیقا فرداشـ امتحانـ ـعـ ریاضیـ ـعـ دالَمـ ـعـ....

#_سِـ ـعـ شنبهـ هم مجددا ڪلاسـ ـعـ زبانـ دارمـ ـعـ....

#_چهارشنبِـ ـعـ شاید بیامـ ـعـ.....

#_پنجـ شنبِـ ـعـ جمعِـ ـعـ هم کهـ رو هوامـ.....

#_البَتـ ـعـ اَگـ ـر ڪسی اِحیاناََ ڪارمـ داشـ اینجا میسرمـ ـعـ.....

#_ولیـ شایدـعـ نهالـ همـ ـعـ باشمـ (اونجا به احتمالـ بیشتریـ ـعـ میتونینـ ـعـ

گیرمـ بیارینـ....)

#_که اونمـ ـعـ احتمالـ ـعـ  بودنمـ ـعـ۴۰یاـعـ۵۰درصدِـعـ.....

#_خوبـ ـعـ اگِـعـ کاریـ ندارینـ ـعـ .....

#_بایـ ـعـ دوسیتانـ ـعـ.....


Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎