تبلیغات
دنیای دخترونه ما - # از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....

دنیای دخترونه ما

# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....
جمعه 24 دی 1395 | 10:58 ق.ظ

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Related image


# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....

# از ؋ـریاـבهــایی ڪًـهـ בر گلـפּـیـᓄ פֿــ؋ـهـ ᓄـانـב...

# از اشڪً هــایی ڪًـهـ قاهـ قاهـ פֿـنـבهـ شـב

 פּ از פـر؋ هــایی ڪًـهـ زنـבهـ بهـ گـפּـر گشت בر گـפּـرωـتان בلـᓄ

# آـωـان نیـωـت בر پـω פֿـنـבهـ هــای ᓄـصنـפּـعی گریهـ هــای בلت را،

# בر بی پناهــیت בر پشت هــزاران בرפּـغ پنهــان ڪًـنی

# این رפּـزهــا ᓄـعنی را از زنـבگی פـذ؋ ڪًـرבهـ اـᓄ

 برایـᓄ ؋ـرق نـᓄـی ڪًـنـב رפּـزهــایـᓄ را چگـפּـنهـ قربانی ڪًـنـᓄ
 
# این رפּـزهــا בلـᓄ اصرار בارב
 ؋ـریاـב بزنـב
 اـᓄـا
Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎ 
# ᓄـن جلـפּـی בهــانش را ᓄـیگیرᓄ

# פּـقتی ᓄـی בانـᓄ ڪًــωـی تـᓄـایلی بهـ شنیـבن صـבایش نـבارב

# این رפּـزهــا ᓄـن

 #פֿــבای ωـڪًــפּـت شـבهـ اـᓄـ؛

 #פֿــ؋ـقان گر؋ـتهـ اـᓄ تا آراـᓄـش اهــالی בنیا

# פֿـط פֿـطی نشـפּــב

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎