تبلیغات
دنیای دخترونه ما - #لَـ ـ ـبخَـ ـنـ ــدِ ـعـ_مَـ ـنـعـ

دنیای دخترونه ما

#لَـ ـ ـبخَـ ـنـ ــدِ ـعـ_مَـ ـنـعـ
پنجشنبه 25 آذر 1395 | 08:29 ق.ظ
 ﺗَ ﻨ ﻬـ ﺎـع ﮐَﺴیــ.ـع
 ﮐـِ ـع
 ﻟَﺒ ﺨَ ﻨ  ﺪ ﻣَ  ﻨ ﻮـع ﻣﯿ ﺨ ﻮﺍﺳ ـتـع 
ﻋَﮑ ـﺎـωـع ﺑ ـ ـפּ כ 
 ﮐـِع ﺍﻭﻧَـمـع ﭘ ـﻮﻟِـشـ ـع ﺭﻭ ﮔِ ﺮِﻓـ ـع פּ
  ﺭَﻓ ـــ  ـ ـــعــ !