استاتوس های فاز سنگین جدید
کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .


  
جمعه 14 مهر 1396 | 03:17 ب.ظ | کامـنـت()