#اِعترافـ
یکشنبه 28 خرداد 1396 | 03:47 ب.ظ   


Image result for sad girl


دوسـت ـداشتـن ـسـکوت ـنـیسـت ـ!

گاهی ـدل ـتـمنـا ـمی ـشود
فریاد ـمی ـخواهد
مرد ـو ـزن ـنـدارد ـ!
وقتـی ـدوسـتـش ـداری
ب ـایسـت ـپـایِ ـاحسـاسـتـ
پـایِ ـدلتـ
یک ـگوشه ـنـشسـتـنـ
این ـپـا ـو ـآن ـپـا ـکردنـ
بهانـه ـاسـت ـ!
بهانـه ـای ـبرایِ ـغرورتـ
پـایِ ـدلدادگی ـکه ـبه ـمیان ـاسـتـ
بی ـخیالِ ـحرف ـو ـحدیث ـباش
چه ـحدیثی ـبالاتـر ـاز
برقِ ـچشمانـش
به ـوقتـِ ـاعتـرافِ ـتـو ـ!
چه ـحرفی ـپـاک ـتـر ـاز
کلماتـِ ـچیده ـشده ـدر ـذهنـِ ـعاشقتـ
و ـلکنـتـِ ـزبانـت ـبرایِ ـگفتـنـِ ـتـمامشان ـ؟
دوسـت ـداشتـن ـپـا ـرویِ ـپـا ـگذاشتـن ـنـیسـت ـ!
دوسـتـش ـداری ـ؟
به ـاحتـرامِ ـدلتـ
زبان ـباز ـکنـ
ما ـآدمها ـعجیب ـبدهکارِ ـدل ـمی ـشویم
این ـروزها


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()