#اسلامـ _ علیکمـ.....
دوشنبه 21 فروردین 1396 | 02:12 ب.ظ   

Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎

هایـ گایز....
#شرکتـ در چالشـ یادتونـ ـنرهـ....
#قلهـ اورستو که نمیخواینـ فتحـ کنینـ....
#کنکورمـ کهـ نیـ....
#عاقا فقطـ باسـ بحدسینـ....
#اپلو کهـ هواـعـ نمیکنینـ....
#به احتمالـ ۹۰ درصد نیسمـ تا شنبهـ و یا یکـشنبهـ...
تو اینـ مدتـ جوابایـ چالشو برامـ سند کنینـ....
#خواستینـ خصوصیـ..اگرمـ نهـ که همینجوریـ سند کنینـ....
#پسـ فرند....
#بشرکتینـ....نشرکتینـ مدیونینـ....
****هر کیـ پستو خوندهـ باسـ بشرکتهـ....****
...*-*...
@-نُچـ شوخیدُمـ....
#پسـ بایـ فرندامـ تا یکشنبهـ....
#عاخشختونمـ....
#شاد باشینـ.....
#تا درودی دیگر بدرود....   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()