دنیای دخترونه ما

Fix#
سه شنبه 29 اسفند 1396 | 02:20 ق.ظ


http://s8.picofile.com/file/8329790450/blowing_petals_long_divider_by_thecandycoating_dammkgw.gif

بآ عَرض سَلآم خِدمَتِـ هَمه شُمآ مَحشَرآنِ گِرآمی

خوش اومَدَن فَرمودین بِ دُنیآیِ دُختَرونهـ مآ

زندگـی هَپیست وَ جَو پِرفِکتـ

خَندیدَنـ ـبِفَرمآیید کِ مَبآدآ لِیت شَوَد

تآ آسمآن آبیستـ ، قَلبِـ مآ نیز هَمرَنگ اوسـت

مَن بـآرآنـآ و مُدیرآـیِ گُلِمون سیتـآ  وَ  لآرـآ

اِستایلِ وِب& پُست هآاِختِصآصی میبآشَد

    about را مطآلعه فرمایید

اَکنون مودِ مآ رآ دَریآبید

http://s8.picofile.com/file/8329790484/rules.png


plz Add Barana on
ss_F7_M1@
Baranatajii@gmail.comhttp://s9.picofile.com/file/8329790392/g_plnt_rd_by_king_lulu_deer_db0oifl.png

Barana_tajii@http://s9.picofile.com/file/8329790418/insta_planet_button_by_king_lulu_deer_daw9y99.png
@Baranatajii


#سـآزِ_دِلِتوـن_کـوک   


# בیــالـפּـگـ _ مـפּـرב _علاـᓆـم
سه شنبه 21 دی 1395 | 01:41 ق.ظ
Related image


من عاشـᓆ اـפּـن בیالـפּـگم ڪًـهـ

پـבر ژپتـפּ بهـ پینـפּـڪًـیـפּ میگهــ:
 
 پینـפּـڪًـیـפּـ... چـפּـبی بمان!

آـבم هــا ωـنگی انـב

בنیایشان ᓆـشنگ نیـωـت
 

   


#نیستم....
جمعه 10 دی 1395 | 10:08 ق.ظ
سلام به همه
بچه ها ببخشید دیروز یهو رفتم
اخه یه مشکل واسع نتم پیش اومد و تا شب درس نشد!
البته بعضی وقتا اینجوری میشه
و دیروز یکی از این روز ها بود....
بچه ها و اجی اویشن اگه سوالاتی رو که 
پرسیدید در زمان نبودم دوباره بپرسید!
دربارع پست متفاوت هم 
به سوالاتون امروز نمیتونم جواب بدم
چون الان باید اماده بشم 
و بریم خونه عمم.....!!!
ولی به سوالاتون جواب میدم
حتی اگه به قول خودتون مزخرف باشه!
به هر حال همه به هم باید احترام بذارن
و من ا جواب دادن به سوالاتون خسته نمیشم
پست متفاوت هم همیشه هس
مدت محدودی نداره
ولی بدونید من همیشه در کمال صداقت جوابتونو میدم
:-)

   


#یِعـ _ پُستـِعـ _ مُتِفاوِتـعـ
پنجشنبه 9 دی 1395 | 04:49 ق.ظImage result for anime girl cat earsهــِلو گــایــــز 

امـروز با یــِ پـωـت جـבیـــב اوᓄــבـᓄــ... 


 تا روز شنبهـ وᓆـت בاریـــב تا از ایــن پـωـت اـωـتـᓅـاـבهــ بڪًـنیـــב....... 

 تویــ ایــن پـωـت شـᓄـا هــر ωـوالیــ ڪًـهـ בاشتهـ باشیـــב ᓄـیــپرωـیـــב...... 

 و ᓄـن בر ڪًــᓄـال صـבاـᓆـت جواب ᓄـیـــבـᓄــ...
 .
 .
 .
 .
 ᓅــᓆـط ᓘـواهــشا تو عـᓄـل انجاـᓄـ شـבهـ ᓆـرارᓄـ نـבیــنـ....
لُطـ ـفاـعـ..
نَظَر دهیـ هَمـعـ ازادِـعـ

   


#یـ ـادِ ـگــارـیــا.....
جمعه 3 دی 1395 | 04:01 ق.ظبِـعـ قولـ عَـلـیـشـعـ:

 چنـב ωـاعتهـ ڪًـهـ ر؋ـتیـ من ، با פֿــפּــבم בرگیــرم 
  
 نمیــتـפּـنم פـر؋ـیـ بزنم یــهـــפּ أ ڪًــפּـرهـ בَر میــرم 
  
 زבم بهـ ωـیــمِ آـפֿـر בارهـ هــر رפּـز صـפּـرتم میــشهـ لاغز 
  
 تـפּــפּ ؋ـڪًـرِ ایــن ڪًـهـ نڪًـنهـ نباشیـ اـפּـنیـ ڪًـهـ مالِ من میــشهـ آـפֿـر 
  
 پُر פֿـاطرωـت בـ؋ـترا ، از هــمهـ פـر؋ زבنات تا اـפּـمـבنا פּ ر؋ـتنا 
  
 از هــمهـ شیــطـפּـنیــات ، פֿـنـבیـــבنات از غمات 
  
 تـפּ ڪًـهـ پیــچیـــבیـ ر؋ـتیـ פּـلیـ ایــن یــاـבگاریــات هـــωـت الآن 

...........................

   


#تَـ ـضـ ـادـعـ......
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:56 ب.ظ ایــن روزهــا جواب صـבاقت را با בروغ میـــבهــنـב !

 جواب مـפـبت را با بیـ مـפـبتیـ میـ בهــنـב ! 

 جواب با و؋ـایــیـ را با بیـ و؋ـایــیـ ! 

 و جواب בوωـتیـ را با בشمنیـ ! 

 چهـ פֿـوب آرایــهـ “تضاـב” را بهـ ڪًـار میـ برنـב ! 


   


#حِسـعـ _ وَ _ حـالَمـعـ _ خوشـعـ _ نیسـعـ....
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:43 ب.ظ ه اے نَــ؋ـَــωـامـع
 #ـפـال و اَـפـوال چیــطورِــع؟ 
 #مَ نــع یــِـڪی ڪِـع ωـَـرمـــا פֿـورכه بوכم 
 #رَـ؋ـتم כُڪتُـر، ماشااللّه یــارو ایــن قَــــכ 
 פֿـِــنگ بـــوכ ڪِـع همون כاروهایــے رو  
  واـωـَم نوشــت ڪِـع مامانم قبلا بهم میـــכاـכ.... 
 #والا نمیــرَـ؋ـتَم پیــشــع כُڪــتُـر  
 פֿـِـــع ــلے ωـَــر و ωـَـــنگــیـــنـع تَرع بوכ.... 
 #ازمون پیــشر؋ـت تـפـصیــلیــمون هَمـع  
 همِعگیـ گنـכ زכیــم رَـ؋ــ؋ــ؋ـ 
 #هـ؋ـتِع بَـعــכ هَم امتـפـانات میــان ترمــعـ.... 
 #یــَـعـنے رωـما بریــم قَبر פֿـوכِمونـכـع بِڪَیــَم  
 #ـפــכ اقل بِـع ما هـ؋ـتمیـــا بـכ بَــפֿـ رפـم نُمڪونَن 
 #بِـرَم باـع כرכایــِـع פֿـوכم 
 بـωـوزموع ، بِــωــازَمـعـ.... 
 #وَلـے جُمعِـع פֿـِـعلے פֿـوش گذشـتـ... 
 #عَمم با بَـچه هاش ر؋ـته بوכ مَشـهَـכ.. 
 ما هَم ر؋ـتیــم כیـــכنشونـ.... 
 #بَــعـכِشَم بابام با پِـωـَر عمم شروع ڪًـرכن 
 به تَعریـــ؋ـ ڪًـرכن از مَشـهَـכ ر؋ـتناشونـ..اَلبَتِع مَشهَـכ رَـ؋ـتنایــ ما نوبرهـ.... 
 #چون یــڪیــ از عمه هام ڪاشـمَر زنـכگیـ میــڪًـنه ،
ما هر وَـפֿـ میــریــم مشهـכ اول ۵..۶..روز ڪًـاشمر میــمونیــم 
بَعـכ۳روز مَشهـכ.... 
 #ـפـالا هَر כَـ؋ـعِـع با یــِڪًـیــ ..... 
 #امـωـالَم ڪًـِـع כو تا شَب یــلـכا כاشتیــم 
 #یــِع شَبِشـع פֿـونِـع عموم بوכیــم 
 #شَبع بَعـכَم ڪًـِع یــَـلـכاـع ۲بوכ פֿـونِـع عمم بوכیــم 
  #ـפـالمم פֿـوب نیـــωـ 
 #ڪم میــام ببـפֿـشیـــכـع ..
.اـפֿـه باهام قهره نمیـــכونم اشتیـ ڪًـنم یــا نَـع 
 #ـפֿـُبـع عـاـפֿــشِـقـِـتــونَ ـم כَر פـَــכ بُـنــכِــωــلیـــگـا.. 
 #بـــ ــاے تـ  ـا هـ  ـــاے 

   


#سَـ ـنـگـ ـعـ. _ کِعـ _ بِشیـعـ...
پنجشنبه 2 دی 1395 | 01:05 ق.ظ
تـــــآ ωَـنگــــ نَبــــآ شـــــیـ ….
 بُــتـــــ زنـــבگــــیـ 
“هــیــــچڪًــــωـ”
 نـــפֿـــــواهــــــیـ شــב … 

   


  صفحآت: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...