خُبـ خُدارو شُکر تا اَلانـ نَداشتیمـ وَ اُمیدوارمـ دَر اینَدهـ هَمـ نَداشتهـ باشیمـ...