فِعلاَ وَقتیـ واسِـ کُدنِویسیـ نَدارَمـ وَلیـ اینـ بَخشو واسِـ تابِستونـ یا شایِد زودتر راهـ میندازَمـ.....