هَر مُشکلیـ داشتید بِگید تا با اموزِشِشـ براتونـ بِذارَم..